Scheurvorming in wanden en fundering.

We krijgen de laatste tijd veel telefoontjes en e-mails met de vraag om naar de woning van een bezorgde bewoner te komen kijken in verband met  “scheurvorming in de woning”! De scheuren zijn het afgelopen jaar ontstaan.
Veel van deze recente scheurvorming is te wijten aan de extreem droge zomer vorig jaar. Het jaar 2018 komt daarmee in de top 5 van droogste jaren. In deze rij staan ook het jaar 1976, 1959, 1911 en 1921. Als gevolg hiervan is het grondwaterpeil aanzienlijk gezakt. Dit heeft weer tot gevolg dat veel huizen verzakking en scheurvorming vertonen. Door deze verzakkingen, veroorzaakt door inklinkende, uitgedroogde kleilagen, kunnen huizen ‘op spanning komen te staan’, met als gevolg scheurvorming in de fundering, gevels en binnenwanden. Veel constructies kunnen best een geleidelijke verzakking aan. Is de woning gebouwd voor 1976 dan heeft er al een verzakking plaats gevonden en zal deze bouw minder zakken. Maar als bijvoorbeeld jaren later in de buurt geheid wordt, zwaar verkeer langs rijdt of een gewichtsverandering plaatsvindt door een verbouwing, kunnen er alsnog scheuren ontstaan.

Heeft u ook scheurvorming in uw woning en wilt u hier een deskundig oordeel over? Neem dan vrijblijvend contact met ons op zodat wij een oorzaak en herstel rapport voor u kunnen opzetten. Deze “deel keuring” is er vanaf € 217,00 incl. btw.

De wet kwaliteitsborging komt eraan.

De Eerste Kamer heeft dinsdag 14 mei 2019 het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. De fracties van VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, OSF, 50PLUS, SGP, D66 en Fractie-Duthler stemden voor, de fracties van CDA, ChristenUnie, SP en PVV stemden tegen.

Maar wat houdt deze wet nu in?

De wet kwaliteitsborging (Wkb) bevat een nieuw stelsel voor het borgen van de productie kwaliteit voor nieuwbouw als mede verbouwingen die vergunning plichtig zijn. De grootste wijziging ten opzichte van de huidige situatie zijn het vervallen van de preventieve toets op de bouwvoorschriften door de overheid. Een gemeente toetst dus niet meer of het bouwwerk voldoet aan het bouwbesluit. De private markt (ook RaDe Bouwconsultancy gaat wellicht deze dienst aanbieden ) wordt geacht het merendeel van deze taken die nu door de gemeente worden getoetst over te nemen. De aannemer wordt hierdoor eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het product dat hij levert. Hij moet immers aantonen dat de bouw op alle onderdelen voldoet aan de bouwbesluit regelingen.

De private partij die deze onderdelen toets noemen we de kwaliteitsborger. Dit kunnen alleen gecertificeerde mensen zijn die ook weer getoetst worden door de certificaat verstrekker. De kwalitietsborger zal voor aanvang van een project de contractstukken (meestal tekeningen en berekeningen) toetsen en de te verwachte risico’s en eventueel een keuringsplan opstellen waarbij deze risico’s grotendeels vermeden kunnen worden.

Uiteindelijk zal de kwaliteitsborger een as-build rapport maken die aan de gemeente wordt overgedragen waar in o.a. een verklaring zit waarin de kwaliteitsborger aangeeft dat het voldoende aannemelijk is dat het gebouw of bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen van het bouwbesluit. Dit as-build rapport kan alleen worden afgegeven als de aannemer heeft aangetoond dat hij aan alle regels van het bouwbesluit heeft voldaan middels certificaten CE-markeringen van producten en werkzaamheden.

De wet zal in 2021 ingevoerd worden

Artikelen uit de media

Dagblad de limburger
Limburgs Dagblad
12-12-2014

Het nut van de bouwkundige keuring

Kooplustigen vertrouwen vaak volledig op makelaars, hoewel die meestal geen bouwkundigen zijn. Een goed en gefundeerd bouwkundig inspectierapport, opgesteld door een deskundige, vóór aankoop van een woning, kan een financiële uitglijder voorkomen en de onderhandelingspositie ten opzichte van de verkopende partij versterken.

door Peter Heusschen
De aankoop van een woning is voor de meesten onder ons onder een grote beslissing die, indien genomen in een opwelling, wellicht tot een teleurstelling kan leiden.
Bezint eer ge begint, klinkt nogal belerend, maar doet bij een grote en financieel ingrijpende aankoop zoals een huis nog steeds opgeld.
Die bezinning bestaat uit het bedwingen van emoties en impulsen. Een onafhankelijk werkende expert kan met zijn objectief geschreven bouwkundig rapport over de technische staat van het te kopen object zowel ontnuchteren als geruststellen.
Het kost wel een paar honderd euro extra. Voor dat bedrag krijgt u een nauwkeurige inspectie met een schriftelijk advies over te verwachten kosten na aankoop van het onderhavige pand. Op korte of langere termijn. Een dergelijke rapportage zou wel eens kunnen zorgen voor een uitstekende nachtrust. Duidelijkheid dus. Wie wil dat niet?
In Heerlen en omstreken is RaDe Bouwadvies actief op het gebied van onder meer bouwkundige keuringen. Ondanks zijn relatief jonge leeftijd heeft eigenaar Ralph Degens zijn sporen in de bouw inmiddels verdiend. Hij was jarenlang werkzaam bij diverse architecten- en bouwadviesbureaus.
Tegenwoordig ondersteunt en begeleidt zijn bureau opdrachtgevers bij het realiseren van een woning of project, met 2D- en 3D-BIM (bouwinformatiemodel), met calculaties, het vervaardigen van bestekken en het schrijven van technische specificaties.

Degens blikt even terug naar een van zijn eerste klanten, voor wie hij een bouwkundige keuring uitvoerde, alweer een poosje geleden. „Dat was een koper van een voormalige mijnwerkerswoning in Landgraaf.” De hypotheekverstrekker eiste een rapport over de technische staat van de woning.
De woningen werden aan het begin van vorige eeuw gebouwd in Lotharische stijl, ruim en stevig. Maar toch bijna honderd jaar oud. „Ik ben van boven naar beneden gaan werken, vanaf de schoorsteen tot de kelder. Gelukkig voor de aspirant-koper kwam ik vrij weinig mankementen tegen, op wat loszittend voegwerk bij de schoorsteen en achtergevel na.”
Een andere woning die Degens onder de loep nam, was een hoekwoning uit het begin van de jaren vijftig, een eengezinswoning met twee verdiepingen. Toen Degens klaar was met zijn inspectie kreeg de opdrachtgever binnen een week een keurig uitgewerkt rapport van dertig A4-pagina’s.
Er bleek nogal wat mis met de woning. „Ik kwam tot de conclusie dat er op korte termijn voor bijna 7000 euro aan vertimmerd moest worden. Waaronder het aanbrengen van een nieuwe dakconstructie, het vervangen van een mechanisch werkende ventilatiebox tot en met een ventilatievoorziening in de meterkast en betere beveiliging, met name het hang- en sluitwerk. „Ik heb mijn klant ook geadviseerd om op termijn in de meterkast de groepen uit te breiden met automatisch werkende zekeringen.”
Bij het opmaken van een kostenraming voor het verhelpen van de geconstateerde gebreken gaat Degens uit van geldende marktprijzen. „Dat is voor de klant het meest objectief. Dan weet hij direct waar hij aan toe is.”
De bouwkundige inspectie geeft dus op korte termijn een overzichtelijk beeld over de (onderhouds-)staat van een gebouw of pand en eventueel aanwezige opstallen. Het laten uitvoeren van dit soort inspecties is zeker nog niet standaard geworden in ons land.
„Hoewel banken en andere kredietverstrekkers het wel steeds vaker eisen”, zegt Degens. ,,Ik merk ook dat jongere kopers, vaak starters, eerder het nut inzien van een deskundig advies. Ouderen, zeker als ze in hun leven al meerdere woningen hebben gehad, vertrouwen vaak op hun eigen ervaring en willen zo het geld uitsparen. Maar als je volgens een vast patroon werkt, inspecteert en beoordeelt, kom je al gauw zaken tegen die zelfs ‘ervaringsdeskundigen’ over het hoofd zien.”
De inspectie vindt plaats in samenspraak met de makelaar. „Natuurlijk verricht ik ook keuringen voor verkopers van woningen. Immers, er bestaat ook nog zoiets als informatieplicht voor gekende maar onzichtbare gebreken.”

Link naar origineel krant artikel